Warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE nr 1/18

Spółki FASTRA, s.r.o.

Art. I
Definicja pojęć

 1. Dostawca“ oznacza do celów niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych spółkę FASTRA, s.r.o., z siedzibą Libenice 30 – Skalka, 280 02 Kolín, IČ (Regon) 44678118, DIČ (NIP) CZ44678118, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, numer 7658.
 2. Odbiorca“ oznacza do celów niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych osobę prawną lub fizyczną, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Dostawcą Umowę, jak opisano poniżej.
 3. Towar“ oznacza do celów niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych przedmiot zakupu lub przedmiot dzieła lub usług dokładniej określony w poszczególnym potwierdzonym zamówieniu lub w poszczególnym akceptowanym wniosku o zawarcie umowy kupna lub innej podobnej umowy lub ewentualnie także w zawartej ramowej umowie kupna.
 4. Oferta“ oznacza do celów niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych wniosek Dostawcy na zawarcie Umowy doręczony Odbiorcy osobiście, za pośrednictwem poczty lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 5. Zamówienie“ oznacza do celów niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych wniosek Odbiorcy o zawarcie Umowy doręczony Dostawcy osobiście, za pośrednictwem poczty lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zamówienie musi zawierać co najmniej informacje określone w art. III ust. 3.; bez tych atrybutów dokument nie może być traktowany jako Zamówienie w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych..
 6. Umowa“ a także przyjęte lub akceptowane Zlecenie lub Oferta oznacza do celów niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (w zależności od przedmiotu umowy) w szczególności umowę sprzedaży lub umowę o dzieło lub umowę nienazwaną lub inną podobną umowę, zawieraną zgodnie z przedmiotem działalność sprzedającego, zgodnie z wpisem do rejestru handlowego.

Art. II
Postanowienia podstawowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane „OWH“) określają stosunki prawne pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą w zakresie dostaw Towarów w ramach zawartej Umowy.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część Umowy, jeżeli taka Umowa (tj. i projekt umowy lub jego akceptacja) odnosi się w tym sensie do niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Niniejszym Strony wykluczyły również korzystanie z warunków handlowych Odbiorcy.
 3. Przepisy w Umowie stanowiące odstępstwo mają pierwszeństwo przed brzmieniem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych
 4. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe traktowane są jako ogólne warunki handlowe, w szczególności wg § 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeksu Cywilnego, w obowiązującym brzmieniu (dalej też tylko „KC“).
 5. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe regulują prawa i obowiązki stron Umowy w przypadku, gdy nie została zawarta  dla danej dostawy pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą inna umowa pisemna, która częściowo lub całkowicie odchyla się od Ogólnych Warunków Handlowych.
 6. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe nie mają zastosowania do tak zwanych umów konsumenckich, które są uregulowane w § 1810 i nast. KC (konsument zgodnie z § 419 KC).

Art. III
Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy regulowane jest w szczególności przez § 1731 i nast. KC, ale z tym zastrzeżeniem, że przyjęcie oferty Dostawcy na zawarcie Umowy z zastrzeżeniami lub uwagami Odbiorcy nie ma skutków akceptacji propozycji Umowy, lecz uważa się nową propozycję zawarcia Umowy ze strony Odbiorcy (odchylnie od § 1740 ust. 3 KC). Tę nową propozycję Odbiorcy Dostawca może odrzucić lub zaakceptować. W przypadku, gdy Dostawca taką nową propozycję zaakceptuje w ciągu 15 dni od dnia jej otrzymania, Umowa zostaje zawarta z dniem, gdy Odbiorca otrzyma od Dostawcy pisemną akceptację takiej nowej propozycji.
 2. Umowa pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą zostaje zawarta na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych w tym przypadku, gdy Odbiorca akceptuje propozycję Umowy (włącznie z jego odwołaniem do zastosowania Ogólnych Warunków Handlowych) przedstawioną (doręczoną) mu przez Dostawcę najpóźniej do 30 dni od daty jego otrzymania, chyba że w projekcie Umowy podano inaczej. Jeżeli Odbiorca doręczy Dostawcy akceptację projektu Umowy dopiero po upłynięciu wyżej wymienionego terminu, do zawarcia Umowy dojdzie tylko wtedy, jeśli Dostawca pisemnie zatwierdzi w ciągu 10 dni od przyjęcia opóźnionej akceptacji przyjęcia projektu Umowy tę opóźnioną akceptację projektu Umowy.
 3. Do zawarcia Umowy na podstawie prawidłowego (zupełnego) Zamówienia Odbiorcy dojdzie w ten sposób, że Dostawca z odwołaniem na OWH zaakceptuje takie Zamówienie w terminie określonym przez Odbiorcę, faksem lub ewentualnie e- e-mailem. Jeżeli Dostawca nie zaakceptuje prawidłowego (zupełnego) Zamówienia Odbiorcy (a tym samym nie dojdzie do zawarcia Umowy), Dostawca nie jest wiązany takim Zamówieniem Odbiorcy. Zamówienie Odbiorcy musi zawierać oprócz podstawowych danych identyfikacyjnych Odbiorcy (nazwa, osoba reprezentująca, adres, IČO, DIČ, bank, wpis do Rejestr Handlowy, ewentualnie rejestru działalności gospodarczej), numer zamówienia, datę, imię i nazwisko osoby wystawiającej, numer telefonu, adresu e-mailowy, faks, przynajmniej specyfikację towaru w odniesieniu co do przedmiotu realizacji, wymaganej ilości, jakości oraz ceny Towaru (lub odniesienie do obowiązującej Oferty), terminu realizacji i sposobu płatności. Bez tych atrybutów nie można traktować Zamówienia Odbiorcy jako prawidłowe (zupełne) w myśl niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

Art. IV
Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest szczególnie zobowiązanie Dostawcy do dostarczenia Odbiorcy Towaru i przeniesienie nań prawa własności do Towaru  a oraz zobowiązanie Odbiorcy do prawidłowego i terminowego przyjęcia Towaru i terminowego zapłacenia Dostawcy ceny zakupu. Jeżeli dojdzie do zawarcia Umowy, Dostawca powinien dostarczyć Odbiorcy Towar w ilości, jakości, wykonaniu i czasie zgodnie z warunkami  uzgodnionymi w Umowie, ewentualnie zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo własności do Towaru. Prawo własności do Towaru przechodzi na Odbiorcę poprzez pełną zapłatę ceny.
 3. Ryzyko uszkodzenia Towaru przechodzi na Odbiorcę momencie przekazania Towaru Odbiorcy lub w momencie jego przekazania przewoźnikowi Dostawcy, który zabezpiecza transport zgodnie z dyspozycjami Odbiorcy z siedziby Dostawcy.
 4. Odbiorca zobowiązuje się do przekazania Dostawcy kompletnych, prawdziwych i aktualnych informacji niezbędnych do prawidłowego określenia przedmiotu Umowy. W przypadku istotnych zmian okoliczności, które mogą wpływać na wykonywanie Umowy, Odbiorca powinien poinformować o takiej zmianie Dostawcę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty zmiany lub zmiany okoliczności.

Art. V
Miejsce i sposób wykonania

 1. Jeśli w Umowie nie jest określono inaczej, miejscem dostawy (przekazania) towarów (tj. miejscem wykonania) jest siedziba Dostawcy wpisana do RH. Wynikające z Umowy zobowiązanie Dostawcy jest uważane za spełnione poprzez przekazanie Towaru wraz z dokumentami towarzyszących Odbiorcy lub pierwszemu przewoźnikowi do przewozu dla Odbiorcy zgodnie z Umową. Za dokumenty towarzyszące niezbędne do odbioru i wykorzystania towarów w rozumieniu § 2094 OZ jest uważany dowód dostawy lub dokumenty go zastępujące.
 2. Towar musi być przekazany bez jakichkolwiek zobowiązań, roszczeń lub praw osób trzecich. Dostawca jest zobowiązany do przekazania Towaru Odbiorcy lub przewoźnikowi w sposób prawidłowy i terminowy i zobowiązuje się do postępowania przy realizacji Umowy z należytą starannością. Dostawca zobowiązuje się do tego, że Towar będzie w momencie dostawy (przekazania) Odbiorcy (przewoźnikowi) zgodny z odpowiednimi i ważnymi przepisami technicznymi, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, sanitarnymi i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ewentualne straty, zniszczenie lub uszkodzenie Towaru po przekazaniu Towaru Odbiorcy są wyłącznym ryzykiem Odbiorcy, który z tego powodu nie jest uprawniony do przedstawiania żadnych roszczeń w stosunku do Dostawcy.
 3. Transport Towaru, o ile nie uzgodniono inaczej, nie wchodzi w skład  ceny Towaru. O ile nie uzgodniono inaczej, sposób pakowania Towaru, rodzaj opakowań i sposób transportu określa Dostawca. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelkie koszty transportu Towaru ponosi Odbiorca.
 4. Jeżeli Dostawca uzgodni z Odbiorcą, potem transport Towaru z miejsca wykonania (tj. z miejsca dostawy) na miejsce przeznaczenia zgodnie z dyspozycjami Odbiorcy realizuje Dostawca, zawsze na koszt Odbiorcy. W przeciwnym razie obowiązuje zasada, że transport Towaru z miejsca dostawy Towaru Odbiorca zabezpiecza we własnym zakresie lub za pomocą swoich przewoźników, zawsze na swój koszt.

Art. VI
Terminy dostawy

 1. Dostawca jest uprawniony do realizacji dostaw w terminach, lub w dowolnym momencie w okresie dostaw uzgodnionym w Umowie. Dozwolona jest dostawa w formie dostaw częściowych.
 2. Do opóźnienia Dostawcy z realizacją Umowy nie dojdzie, jeżeli Dostawca nie spełnia któregokolwiek z obowiązków nałożonych na niego w Umowie w wyniku działania siły wyższej.

Art. VII
Cena i warunki płatności

 1. Cena zakupu Towaru jest ustalana w drodze porozumienia między Odbiorcą a Dostawcą na podstawie popytu i podaży, ewentualnie cennika i odpowiedniej uzgodnionej zniżki dla określonego asortymentu Towaru, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. Jeśli dojdzie do znaczących zmian na rynku, w szczególności zmiany cen nakładów i surowców, Dostawca ma prawo do zmiany cen Towaru.
 2. Odbiorca dokonuje płatności na podstawie faktury lub gotówką w momencie odbioru Towaru. Faktura jest płatna, o ile nie postanowiono inaczej, na rachunek bankowy Dostawcy w terminie 15 dni od daty jej wystawienia przez Dostawcę.
 3. Dostawca jest uprawniony do żądania zapłaty za Towar z góry lub gotówką lub innej formy zabezpieczenia zobowiązań Odbiorcy aż do wysokości łącznej kwoty ceny Towaru.
 4. Dostawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej (dalej tylko „VAT“). Zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy nr 235/2004 Dz. U., o podatku od wartości dodanej, w brzmieniu późniejszych przepisów, Dostawca jest zobowiązany do odprowadzenia (zapłaty) właściwym organom podatkowym odpowiedni VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawnymi, który zostanie doliczony do ceny i zostanie zapłacony Dostawcy przez Odbiorcę w związku z ceną i zgodnie z Umową.
 5. Złożenie Towaru przeznaczonego do osobistego odbioru na podstawie dyspozycji Odbiorcy daje Dostawcy prawo do wystawienia faktury bez opłaty magazynowej z tym, że wraz z wysyłaniem faktury zawiadomi Odbiorcę o terminie, od którego i w jakim zakresie będzie pobierać opłatę magazynowej.
 6. Dostawca jest również uprawniony do fakturowania każdej dostawy częściowej.
 7. Faktury będą zawierać atrybuty dokumentu podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 8. Przy opłacaniu faktury Odbiorca powinien podać w zleceniu płatniczym na pozycji symbolu zmiennego (symbol V) symbol zmienny podany na fakturze Dostawcy.
 9. Odbiorca ma prawo do zwrotu faktury Dostawcy przed terminem zapłaty bez zapłacenia tylko wtedy, gdy Dostawca nie ma prawa do fakturowania, faktura nie posiada atrybutów dokumentu podatkowego lub ma inne wady w treści, przy czym Odbiorca określi powód zwrotu. Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Dostawcy o wadach dokumentu podatkowego w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania faktury  a Dostawca jest zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia tych niedostatków.
 10. Po uzasadnionym zwrocie faktury przestaje biec pierwotny termin zapadalności. Nowy termin płatności jest ustalany od daty skorygowanej faktury lub nowo wystawionej faktury.
 11. Odbiorca zapłaci na podstawie dokumentu podatkowego uzgodnioną cenę Towaru łącznie z ceną naliczanych opakowań zwrotnych, jeżeli są one niezbędne do dalszego postępowania z Towarem.
 12. Cena zakupu jest uważana za zapłaconą, jeżeli Dostawca otrzyma od Odbiorcy płatność ceny nabycia w odpowiedniej wysokości albo w gotówce w siedzibie Dostawcy, albo za pośrednictwem zapłaty bezgotówkowej, która wpłynie na rachunek bankowy Dostawca we wskazanym na fakturze (dokumencie podatkowym) terminie zapłaty.
 13. Odbiorca nie jest uprawniony do wstrzymania ceny zakupu lub odliczenia lub też zaliczenia części ceny zakupu z powodów jakichkolwiek zgłaszanych przezeń roszczeń wobec Dostawcy.
 14. Odbiorca nie jest uprawniony do wstrzymania ceny lub jej części lub też reklamowanego Towaru z powodu jakichkolwiek własnych roszczeń wobec Dostawcy. Odbiorca nie jest uprawniony do zaliczania do ceny Towaru jakichkolwiek własnych roszczeń, nawet wtedy, gdy roszczenia te opierają się o prawa wynikające z terminowo zgłoszonych reklamacji. Ewentualna zniżka od ceny Towaru z powodu wad Towaru zostanie zastosowana po zapłaceniu za Towar w formie faktury korygującej
 15. Odbiorca jest zobowiązany do pokrycia Dostawcy wszelkich kosztów związanych z windykacją i zastosowaniem jego należności do zapłacenia zaległej ceny, w tym kosztów wynagrodzenia osoby trzeciej, która będzie egzekwować dla Dostawcy na podstawie umowy roszczenie, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i tym podobne.

Art. VIII
Kary umowne

 1. Jeżeli Dostawca ma opóźnienia w realizacji ostatecznego terminu prawidłowego dostarczenia Towaru do Odbiorcy lub usunięciu wady Towaru, Odbiorca ma prawo żądać od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% ceny Towaru za każdy, również rozpoczęty, dzień zwłoki.
 2. Dostawca  nie jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za opóźnienie, jeśli pisemnie poinformuje Odbiorcę o obiektywnych przyczynach, które doprowadziły do niedotrzymania pierwotnie potwierdzonego terminu, i przekaże Odbiorcy w sposób wiążący zastępczy termin realizacji.
 3. W przypadku gdy Towary nie zostały odebrane w uzgodnionym terminie, Odbiorca  jest zobowiązany zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości ceny nie odebranych Towarów za każdy, również rozpoczęty, dzień zwłoki, o ile nie uzgodniono inaczej.
 4. Jeżeli Odbiorca nie wykonuje zobowiązań płatniczych wg art. VII ust. 2, ewentualnie o ile w Umowie uzgodniono inaczej, Odbiorca jest zobowiązany zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 0,5% kwoty pozostającej do spłaty, ale co najmniej 100, - CZK za każdy dzień zwłoki, o ile nie uzgodniono inaczej. Pozostaje to bez uszczerbku dla roszczeń Dostawcy dotyczących odsetek za zwłokę zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 5. W przypadku, gdy Odbiorca nie wykonuje zobowiązań płatniczych przez okres dłuższy niż 90 dni, pomimo upomnień Dostawcy, Dostawca jest uprawniony do dysponowania tą należnością według własnego uznania.
 6. Jakakolwiek kara w ramach niniejszych OWH jest płatna w terminie piętnastu dni od daty wysłania do Odbiorcy pisemnego wniosku o jej zapłacenie. Jeżeli ten termin nie zostanie dotrzymany, Dostawca może naliczyć odsetki za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Prawo Dostawcy do odszkodowania za szkodę, którą poniósł w następstwie postępowania Odbiorcy określonego w ust. 3 i 4 niniejszego artykułu, nie zostaje naruszone uzgodnieniem lub zapłaceniem kary umownej wg ust. 3 i 4 niniejszego artykułu.
 8. Opóźnienie Odbiorcy z zapłaceniem ceny lub jej części będzie uważane za istotne naruszenie Umowy. W przypadku, gdy Odbiorca zalega wobec Dostawcy z płatnością /zapłatą częściową/ wg Umowy lub jakąkolwiek inną płatnością, Dostawca jest uprawniony do:
 9. - żądania za następną/przyszłą dostawę /dostawę częściową/ wg Umowy płatności z góry w adekwatnym terminie,
 10. - wstrzymania dostaw Towarów, przy czym dla Dostawcy nie jest to naruszeniem Umowy i niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, lub miało to dla niego inne negatywne konsekwencje prawne,
 11. - odstąpienia od Umowy w pełni lub częściowo w formie jednostronnego kroku ze skutkami wycofania po dostarczeniu Odbiorcy odpowiedniego pisma. Dostawca może również odstąpić od umowy w przypadku, gdy Odbiorca nie dokona w terminie płatności z góry zgodnie z lit. a).
 12. W przypadku zawieszenia dostaw Towaru zgodnie z ust. 8 lit. b) niniejszego artykułu, Dostawca nie znajdzie się w stanie zwłoki z dostawą Towaru.

Art. IX
Odpowiedzialność za wady, reklamacje i deklaracja zgodności

 1. Dostawca jest odpowiedzialny za wady Towaru w momencie przekazania Odbiorcy lub przewoźnikowi. Dostawca jest również odpowiedzialny za wszelkie wady Towaru podczas Okresu Gwarancji (zgodnie z definicją poniżej).
 2. Dostawca udziela gwarancji na dostarczony Towar w zakresie gwarancji i pod warunkiem, że produkty są zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, warunkami technicznymi i serwisowymi, o ile nie określono inaczej (w Umowie, Karcie Gwarancyjnej itp.). Odbiorca jest zobowiązany do udowodnienia, że dostawa reklamowanego towaru pochodzi od Dostawcy.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych brutalną ingerencją, niewłaściwą, niefachową instalacją, manipulacją, składowaniem, naturalnym zużyciem lub niezastosowaniem się do specyficznych warunków ustalonych dla danego rodzaju Towarów w karcie gwarancyjnej i warunkach technicznych.
 4. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostarczenia Towaru Odbiorcy lub przewoźnikowi. U W przypadku towarów, które ze swej natury musi być zabudowany, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty udowodnionego zabudowania, ale nie później niż 18 miesięcy od daty przyjęcia Towaru.
 5. Wady wykrywalne przy odbiorze Towaru Odbiorca powinien niezwłocznie zgłosić Dostawcy na piśmie na dowodzie dostawy lub specjalnym pismem przesłanym np. faksem, pocztą elektroniczną, kurierem itp., i nie później niż 7 dni kalendarzowych od daty odbioru.
 6. Reklamacje wad ukrytych dostarczonych Towarów Odbiorca musi zgłosić w formie pisemnej przez Dostawcy nie później niż w okresie gwarancyjnym.
 7. Reklamacja pisemna powinna zawierać dane identyfikacyjne Odbiorcy (firma/nazwisko, identyfikator IČO/ numer urodzenia, siedziba/adres), dane kontaktowe dla osób uprawnionych przez Odbiorcę w celu załatwienia reklamacji (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) oraz dokładny opis reklamowanej wady.
 8. Dostawca przekaże do 10 dni od otrzymania stosownego zawiadomienia Odbiorcy o wykrytych wadach propozycję dalszych kroków przy załatwianiu reklamacji, lub w tym samym terminie reklamację odrzuci. Nawet po tym terminie Dostawca jest uprawniony do odrzucenia reklamacji, jeżeli okaże się to nieuzasadniona.
 9. Jeżeli Dostawca uzna reklamację za uzasadnioną i jeśli w tym konkretnym przypadku Strony nie postanowią inaczej, Dostawca ma prawo wyboru, czy wady Towaru w odpowiednim czasie usunie lub wykona częściową dostawę zamienną, lub udzieli Odbiorcy odpowiednią zniżkę na Towar.
 10. Jeżeli Odbiorca naruszy swój obowiązek terminowej kontroli Towaru lub należytego zgłoszenia wad Towaru zgodnie z niniejszym OWH, Dostawca ma prawo do odrzucenia reklamacji, i w takim przypadku prawa Odbiorcy  z tytułu odpowiedzialności za wady towaru nie powstają.
 11. Przez okres rozpatrywania reklamacji jakości Towaru aż do momentu jej zupełnego załatwienia Odbiorca powinien, chyba że strony postanowią inaczej, zmagazynować reklamowany Towar. Bez uprzedniej wyraźnej zgody Dostawcy z Towarem nie mogą być prowadzone żadne manipulacje w sposób, który utrudniłby lub uniemożliwił późniejszą kontrolę reklamowanej wady. W tym celu Odbiorca zobowiązany jest do umożliwienia Dostawcy przeglądu reklamowanego Towaru w miejscu jego umieszczenia, ewentualnie składowania.
 12. W przypadku, gdy w ramach negocjacji w sprawie wady Towaru zajdzie potrzeba udowodnienia istnienia wad Towar poprzez ekspertyzy, koszty związane z ekspertyzą pokrywa strona, która  domagała się wykonania takiej ekspertyzy, z prawem zgłoszenia wobec drugiej strony roszczenia o pokrycie tych kosztów w przypadku, gdy wynik rozpatrzenia reklamacji będzie świadczył na jej korzyść.
 13. Jeśli jest to niemożliwe do udowodnienia, że reklamowana wada została spowodowana przez Dostawcę, Odbiorca zostaje obciążony kosztami aktywności Dostawcy związanej z identyfikacją przyczyn, weryfikacją lub usunięciem wad wskazanych przez Odbiorcę wg cennika obowiązującego w momencie zgłaszana reklamacji.
 14. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć deklarację zgodności, zgodnie z ustawą nr 22/1997 Dz. U., sprawie wymagań technicznych dla wyrobów, w brzmieniu późniejszych przepisów, a kopię tej deklaracji zgodności, ewentualnie oświadczenie honorowe o tym, że deklaracja zgodności została wydana Dostawca powinien przekazać w kopii Odbiorcy.

Čl. XArt. X
Okoliczności wykluczające odpowiedzialność, siła wyższa

 1. Odpowiedzialność stron za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań umownych jest wykluczona, jeżeli tak się stało:
 2. z powodu zadziałania siły wyższej. Siła wyższa oznacza takie wydarzenie (przeszkody), które nastąpiły po powstaniu zobowiązania, niezależnie od woli poszczególnych stron, mają wyjątkowy charakter, są nieuniknione, nieprzewidywalne, nie do pokonania i obiektywnie zapobiegają wypełnieniu zobowiązań wynikających z Umowy (np. stan wojenny, zamieszki, pożar, powodzie, epidemie, kwarantanny, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, wybuch, atak terrorystyczny, nieprzewidziane przerwy w produkcji, awarie lub przerwy w dostawach surowca do produkcji nie spowodowane przez Dostawcę, wybuchy lub inne uszkodzenia lub awarie urządzeń produkcyjnych i obiektów dystrybucyjnych itp.). Jeżeli siła wyższa działa przez okres nie dłuższy niż 90 dni, strony zobowiązane są do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy, kiedy tylko miną skutki siły wyższej, przy czym terminy dostawy oraz wszelkie inne terminy zostaną odroczone na okres działania siły wyższej,
 3. w wyniku interwencji kraju Dostawcy lub Odbiorcy, co uniemożliwi stronom wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy.
 4. Jednakże wypełnienie zobowiązania nie jest uważane za niemożliwe, jeżeli można to zrobić w trudnych warunkach lub po wyższych kosztach lub ewentualnie aż po uzgodnionym terminie wykonania.
 5. W przypadku wystąpienia siły wyższej, zainteresowana strona ma obowiązek niezwłocznie (bez zbędnej zwłoki) poinformować drugą stronę Umowy o charakterze, początku i końcu zdarzenia (przypadek) siły wyższej.
 6. Odpowiedzialność zobowiązanej strony Umowy nie jest wykluczona i termin dostawy nie ulega przedłużeniu, jeżeli działanie siły wyższej nastąpiło dopiero w momencie, gdy zobowiązana strona Umowy zalegała z wypełnianiem swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub, alternatywnie, gdy zobowiązana strona Umowy nie spełniła swojego zobowiązania do bezzwłocznego (bez zbędnej zwłoki) poinformowania drugiej strony zgodnie z poprzednim ustępem niniejszego artykułu Ogólnych Warunków Handlowych.
 7. W razie zadziałania siły wyższej Dostawca i Odbiorca mają prawo do adekwatnego przedłużenia terminu dostawy, przy czym w żadnym wypadku strony w konsekwencji powyższego nie mogą wnosić roszczeń z tytułu naruszenia Umowy i opóźnienia, co stosuje się również do wszelkich roszczeń odszkodowawczych. Pozostaje to bez uszczerbku dla dalszych ewentualnych roszczeń związanych z działaniem siły wyższej, które obu stronom Umowy dje odpowiednia regulacja prawna.

Art. XI
Obowiązek zachowania tajemnicy

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy faktów odnoszących się do drugiej strony i przedmiotu oraz realizacji Umowy, o których dowiaduje się w związku z wykonywaniem Umowy, a które nie są publicznie znane lub dostępne. Zobowiązanie to dotyczy również innych faktów, które są wyraźnie oznaczone przez drugą stronę jako poufne. Poniżej wszystkie powyższe informacje określa się jako "Informacje Poufne".
 2. Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić, aby zapobiec ujawnieniu Informacji Poufnych oraz zobowiązuje się chronić poufność Informacji Poufnych, przynajmniej w ten sam sposób, który chroni swoje tajemnice handlowe, ale zawsze przynajmniej w sposób powszechnie przyjęty. Każda ze Stron zobowiązuje się nie wykorzystywać Informacji Poufnych w żadnym celu innym niż do celów wykonywania Umowy.
 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej w odniesieniu do Towarów należą do Dostawcy i osób z nim związanych.
 4. Odbiorca nie jest uprawniony do:
 5. sporządzania kopii Towaru, tworzenia, naśladowania lub modyfikacji Towaru i/lub pomagania stronom trzecim w ich wykonywaniu,
 6. jakiekolwiek wykorzystania dóbr niematerialnych Dostawcy w sposób inny niż dla Towaru,
 7. dostarczania lub oferowania do dostarczenia wszelkich materialnych i niematerialnych innych podmiotów w sposób, który mógłby u osób trzecich wywołać wrażenie, że chodzi o Towar dostarczony przez Dostawcę,
 8. kojarzenia w jakikolwiek inny sposób Towarów Dostawcy z marketingiem produktów lub usług innych podmiotów,
 9. zmieniać, usuwać lub uniemożliwiać przeczytanie oryginalnego tekstu produkcyjnego na Towarach.
 10. Strony zobowiązują się do zachowania obowiązku poufności na mocy niniejszego artykułu Ogólnych Warunków Handlowych przez cały okres trwania Umowy i po jej zakończeniu, aż do momentu gdy Informacje Poufne staną się publicznie znane i dostępne bez naruszenia niniejszego artykułu Ogólnych Warunków Handlowych.
 11. W przypadku naruszenia obowiązku ochrony informacji poufnych strona, która naruszyła ten obowiązek, powinna pokryć drugiej stronie szkodę, która zgodnie z niniejszym artykułem Ogólnych Warunków Handlowych powstała w następstwie tego naruszenia, a mianowicie w pełnej wysokości  a także karę umowną w wysokości 500.000, - CZK za każde pojedyncze naruszenie obowiązków zgodnie z niniejszym artykułem Ogólnych Warunków Handlowych.

Art. XII
Rozstrzyganie sporów

 1. Jeżeli między stronami dojdzie w odniesieniu do Umowy, jej stosowania lub interpretacji do jakiegokolwiek sporu, Strony umowy dołożą maksymalnych starań, aby rozwiązać spór polubownie.
 2. Wszelkie spory będą definitywnie rozstrzygane z wyłączeniem sądów powszechnych, w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym przez Sąd Arbitrażowy przy Izbie Rolniczej i Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone zgodnie z odpowiednimi regulaminem Sądu Arbitrażowego, przez trzech arbitrów wyznaczonych przez zgodnie z odpowiednimi regulaminem Sądu Arbitrażowego. Miejscem postępowania będzie Praga i językiem postępowania będzie język czeski.
 3. Strony zobowiązują się do wypełnienia wszystkich obowiązków nałożonych na nie w orzeczeniu arbitrażowym w terminach w nim określonych. Każda ze stron może zwrócić się do sądu arbitrażowego w celu rozstrzygnięcia sporu po upłynięciu 30 dni od dnia od dnia, w którym jedna ze stron powiadomi drugą stronę o zaistnieniu sporu, o ile że w tym terminie strony nie rozwiążą tego sporu polubownie.

Art. XIII
Odstąpienie od umowy

 1. Każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od Umowy z powodów określonych w Umowie lub z powodów, które są zawarte w odpowiednich przepisach w § 2001 i nast. KC.
 2. Obie strony mają prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku, gdy zostanie udowodnione w istotne naruszenie Umowy przez drugą Stronę w sposób określony w § 2002 KC.
 3. Dostawca jest również uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku, o którym mowa w art. XIV ust. 3 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.
 4. Strony Umowy uzgodniły, że za rażące naruszenie Umowy oprócz powodów wymienionych w § 2002 KC jest uważane także:
 5. opóźnienie Dostawcy z dostawą Towaru dłuższe niż 30 dni od uzgodnionego terminu,
 6. nieodwracalna lub stale powtarzająca się wada Towaru,
 7. nie zapłacenie zaliczki lub ceny Towaru przez Kupującego w uzgodnionej kwocie i terminie.
 8. Istotne naruszenie Umowy uprawnia Strony do natychmiastowego odstąpienia od Umowy.
 9. Odstępująca strona musi powiadomić drugą Stronę o odstąpieniu od Umowy bez zbędnej zwłoki, po tym jak się dowiedziała o istotnym naruszeniu Umowy.
 10. O ile nie uzgodniono inaczej, w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu mniej istotnego naruszenia, strona Umowy, która ma prawo do odstąpienia od Umowy, powinna przed odstąpieniem podać drugiej stronie Umowy rozsądny termin skorygowania błędów (niedostatków), które są zgłaszane jako powód możliwego odstąpienia od Umowy. Jeżeli powód odstąpienia nie zostanie w rozsądnym terminie usunięty, dana strona ma prawo do odstąpienia od Umowy.
 11. Odbiorca ma prawo do odstąpienia od umowy i bez podania przyczyn, jednak w tym przypadku Dostawca jest uprawniony do naliczenia odprawy aż w wysokości  30% od całkowitej ceny Towaru. W przypadku, gdy jest to Towar specyficzny, zamówiony przez Dostawcę podstawie dokładnej specyfikacji Odbiorcy, Dostawca ma prawo naliczyć odszkodowanie w wysokości do 80 % całkowitej ceny Towaru. Zwrot towaru możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dostawcy. Towar musi być zwrócony wraz z kopią dokumentu towarzyszącego (dowód dostawy, faktura), nieużywany, nieuszkodzony, czysty lub w oryginalnym opakowaniu, jeżeli został w tym stanie dostarczony Odbiorcy.
 12. O ile Strony nie uzgodniły inaczej, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od Umowy wielokrotnej (zwłaszcza umowy ramowej kupna) i bez podania przyczyny z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dostarczeniu zawiadomienia drugiej Strony.
 13. Każda ze stron Umowy będzie uprawniona do odstąpienia, jeżeli wystąpi sytuacja, o której mowa w art. X niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.
 14. Ukończenie Umowy nie narusza roszczenia każdej ze stron za szkody wynikające z naruszenia Umowy przez drugą stronę. Żadna ze stron nie jest też zwolniona z obowiązku  uregulowania zobowiązań wynikających z nieprzestrzegania obowiązków, w tym zobowiązań powstałych po okresie obowiązywania Umowy.

Art. XIV
Doręczanie dokumentów, inne ustalenia

 1. Wszystkie dokumenty, sprawozdania i wszelkie inne materiały pisemne są dostarczane drugiej Stronie Umowy osobom kompetentnym na ostatni znany adres drugiej strony Umowy. W razie wątpliwości uważa się, że jest to ostatni adres oficjalnie przekazany drugiej stronie, z której zazwyczaj przyjmuje się korespondencję. adres podany w Umowie (identyfikacja stron Umowy). E-maile są uważane za doręczone, kiedy doręczenie jest potwierdzone przez drugą Stronę nie tylko za pośrednictwem automatycznych odpowiedzi, ale wyraźnego potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail w formie odrębnego e-mailu, w którym druga strona potwierdziła otrzymanie. Wiadomość e-mail zawierającą fakturę wystawioną przez Dostawcę za dostarczony Towar jest uznawana za doręczoną w momencie doręczenia na adres e-mail, który Odbiorca przekazał Dostawcy jako adres kontaktowy do wysyłania faktur elektronicznych. W takim przypadku doręczenie jest traktowane jako udowodnione poprzez przedstawienie automatycznego potwierdzenia, że wiadomość została dostarczona do serwera poczty elektronicznej odbiorcy. Faks uznaje się za dostarczony, jeżeli nadajnik otrzymał potwierdzenie pomyślnej transmisji. Wszelka korespondencja i komunikacja, na które druga Strona reaguje, uznaje się za doręczoną.
 2. Odbiorca powinien niezwłocznie zawiadomić Dostawcę o wszelkich zmianach w zakresie obsady personalnej jego organu statutowego  oraz o wszelkich zmianach w jednostce kontrolującej w rozumieniu § 74 i nast. ustawy nr 90/2012 Dz. U., w obowiązującym brzmieniu (ustawa o spółkach prawa handlowego), a mianowicie nie później niż 14 dni po dacie zmiany. W przypadku naruszenia tego zobowiązania, Dostawca będzie uprawniony do pokrycia szkody, powstałej bezpośrednio lub pośrednio w wyniku naruszenia tego zobowiązania Odbiorcy.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia na piśmie od Umowy w przypadku zmiany obsady statutowej organu Odbiorcy, ewentualnie jego jednostka kontrolująca zostanie uznana przez Dostawcę za wysoce ryzykowną. Odstąpienie jest skuteczne w momencie jego dostarczenia Odbiorcy.
 4. Odbiorca jest odpowiedzialny za prawidłowość i dokładność danych, które dostarczył sam o sobie Dostawcy i zobowiązuje się do terminowego informowania Dostawcy na piśmie o wszelkich zmianach dotyczących jego osoby a które są istotne do realizacji Umowy zawartej z Dostawcą, łącznie ze zdolnością do spłacania swoich długów.

Art. XV
Przepisy końcowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe  mają zastosowanie do wszystkich dostaw Towaru Dostawcy. Ewentualne warunki dostawy, określone lub wydrukowane na zlecenie Zamówieniu Odbiorcy, jak również jakiekolwiek inne warunki w Zamówieniu Odbiorcy, które nie są zgodne z niniejszy Ogólnymi Warunkami Handlowymi, uznaje się za nieważne, jeżeli Dostawca nie potwierdził ich pisemnie Odbiorcy przed dostawą Towaru.
 2. Wzajemne relacje nie są wyraźnie uregulowane w Umowie oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych są regulowane odpowiednimi przepisami KC, z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami INCOTERMS.
 3. Umowa podlega właściwemu czeskiemu porządkowi prawnemu, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych.
 4. Strony Umowy uzgodniły, że w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, które wystąpią po stronie Odbiorcy po zawarciu umowy pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą, Odbiorca przyjmuje na siebie ryzyko takiej zmiany okoliczności, zgodnie z § 1765 ust. 2 KC.
 5. Bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy nie jest możliwe przeniesienie, zawieszenie lub cesja Umowy ani żadnego z praw lub obowiązków z niej wynikających.
 6. Jeżeli którykolwiek z postanowień Ogólnych Warunków Handlowych jest lub stanie się nieważny i/lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych zachowują ważność i są skuteczne.
 7. Dostawca może jednostronnie modyfikować niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Nowe brzmienie Ogólnych Warunkach Handlowych Dostawca opublikuje na stronie internetowej www.fastra.cz
 8. Odbiorca zgadza się z podawaniem nazwy swojej firmy w materiałach i działaniach promocyjnych Dostawcy.
 9. Umowa może zostać zmieniona wyłącznie za porozumieniem stron w sposób, w jaki została zawarta, w szczególności poprzez przyjęcie nowego Zamówienia wyraźnie zmieniającego Zamówienie pierwotne.
 10. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe wchodzą w życie i zaczynają obowiązywać z dniem ich opublikowania na publicznie dostępnych stronach internetowych www.fastra.cz, tj. dnia 19.3.2018 zastępują wszystkie poprzednie Warunki dostawy Towaru Dostawcy.

Odbiorca oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.